sahypa_head_gb

Biz hakda

img hakda

Biziň güýjümiz

Zibo Junhai Chemical Co., Ltd., Şandong Hytaýda toplumlaýyn polimer rezin öndürýän we eksport ediji.Plastmassa rezinleriniň doly toplumyny hödürleýäris: poliwinil hlorid (PVC), ýokary dykyzlykly polietilen (HDPE), pes dykyzlykly polietilen (LDPE), çyzykly pes dykyzlykly polietilen (LLDPE), polipropilen (PP).

Hytaýda plastmassa çig mal bilen üpjün ediji hökmünde 15 ýyldan gowrak tejribe toplap, dünýäniň 30-dan gowrak ýurdunda 200 ýüzden gowrak müşderä bäsdeşlik bahalarynda we gysga möhletde önüm we hyzmat hödürleýäris.

Biz esasan aşakdaky pudaklara hyzmat edýäris: tabaklar, turbalar, turba armaturlary, profilli materiallar we filmler, emeli deri, plastmassa aýakgaplary, kabel materiallary, köpük materiallary we ş.m. ýaly ýumşak önümler, dürli pudaklarda bar, oba hojalygy, gurluşyk, gündelik zerur zatlar, gaplamak we elektrik togy.

Yearsyl eksport tejribesi
+
Hundredsüzlerçe müşderi
+
Countriesurtlar
+
Plastiki zawodlar

Taryhymyz

Zibo Junhai Chemical 2007-nji ýylda esaslandyryldy. 15 ýyldan gowrak ösüşden soň kompaniýamyz bitewi nebithimiýa eksportçy toparyna öwrüldi, kompaniýamyz PVC, HDPE, LDPE, LLDPE, PP rezini öndürmek we eksport etmekde ýöriteleşýär.

Kompaniýa önümçiligi, gözlegleri we ösüşi we satuwy birleşdirýän paýdarlar senagat söwda kompaniýasyna üstünlikli öwrüldi.

Zawodymyz her önümçilik prosesinde berk hil gözegçiligine eýedir.Harytlarymyz bolsa gözegçilik edip we kepillendirip boljak ISO9001 we SGS-den geçdi.

Şol bir wagtyň özünde, hilini iki gezek tassyklamak üçin laboratoriýamyzdaky her iberişden öň ähli materiallar synagdan geçirilýär.

zawod (10)
Sinopec Qilu PE
Sinopec Qilu
zawod (9)

Termoplastika biziň hünärimizdir.Esasan önümlere poliwinil hlorid (PVC), ýokary dykyzlykly polietilen (HDPE), pes dykyzlykly polietilen (LDPE), çyzykly pes dykyzlykly polietilen (LLDPE), polipropilen (PP) degişlidir.15 ýyldan gowrak iş tejribesi bilen, müşderilere amaly çykdajylaryny arzanlatmak üçin elmydama bäsdeşlik nyrhlaryny hödürleýäris.

amaly

Haryt amaly

Ig Rigid we ýumşak PVC film / list

Ipe Turbalar, zeýkeş turbalary, suwaryş turbalary

Floor Pol, gurluşyk kagyzy, şlang turbasy, elektrik simleri we kabel, gasynlanan list, penjire çarçuwalarynda gurluşyk programmasy

● Iýmit filmi, oba hojalygy filmleri, gaplaýyş materiallary

● Mebel we bezeg materiallary, ýelimleýji lentalar, emeli deri

● Gurluşyk materiallary, mysal üçin turbalar, panel we bölüm barlary

Bazar

Hindistan, Taýland, Indoneziýa, Malaýziýa, Wýetnam, Birma, Saud Arabystany, Müsür, Kolumbiýa, Birleşen Arap Emirlikleri we ş.m.

Bazar
Topar

Toparymyz

Biz 80-den soňky höwesli, hünärmenler toparydyrys. Polimer rezinindäki hünär bilimlerine daýanmak bilen, hünärmen önümlerimiziň menejeri müşderileriň derejesini / görnüşlerini saýlamak we ulanmak meselelerini çözüp biler.Professional satuw toparymyz ýer bazaryna gözegçilik edýär we geljekdäki bazara gözegçilik edýär.Söwda sanawymyzy howpsuzlyk derejesinde saklaýarys, töwekgelçilikleri azaldar we müşderiler üçin çykdajylary tygşytlar we bazarlar tolgunyşykly bolanda müşderilere hünär satyn alyş tekliplerini berer.Şonuň üçin müşderiler hemişe biziň bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga eýe.

Iň gysga gowşuryş wagty

Sargytlaryň 90% -i öňünden tölenen ýa-da işleýän L / C alandan soň 7-10 günüň içinde iberilýär.

Şeýle hem, zawodymyzda bäş önümçilik liniýasy we bir ätiýaçlyk önümçilik liniýasy bar, islendik gyssagly sargytlary goldap biler.

Uly eksport mukdarymyz sebäpli, ýük daşaýan kompaniýalaryň wekilleri däl-de, gönüden-göni ýük daşaýan kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk edýäris.Speedokary tizlik we arzan bahany aňladýar, Müşderilerimiziň girdejisi üýtgediler.

Iň gysga möhlet
zawod (12)

Hyzmatymyz

1. Mugt maslahat

2. Şahsy müşderi hyzmaty

3. Nusgalary we formulalary beriň

4. Köp-ýeke we hemme taraplaýyn hyzmat topary

5. Zawodda gözleg we gurnama gözegçilik hyzmatlaryny beriň

6. Zerur bolsa ygtybarly üçünji tarap synagyny üpjün ediň

7. Önümiň ulanylyşyny yzygiderli gözden geçiriň

8. Zerur bolanda ýerinde hyzmat beriň

Biz bilen habarlaşyň

Sorag, pikir ýa-da beýleki talaplar üçin 24 sagadyň dowamynda jogap beriň
Tejribeli işgärlerimiz, ähli soraglaryňyza, pikirleriňize ýa-da beýleki talaplaryňyza 24 sagadyň dowamynda jogap bermäge bagyşlanýar.