sahypa_head_gb

amaly

Programmalaryň giň toplumy bilen örän möhüm çeýe gaplama materialy.BOPP filmi reňksiz, yssyz, yssyz, zäherli däl we ýokary dartyş güýji, täsir güýji, berkligi, berkligi we gowy aç-açanlygy bar.BOPP filminiň ýerüsti energiýasy pes we ýelimlemekden ýa-da çap etmezden öň korona bejergisi zerurdyr.Şeýle-de bolsa, korona bejergisinden soň, BOPP filmi çap etmegiň oňat uýgunlaşmagyna eýe bolup, ajaýyp görnüşi almak üçin artykmaç çap edilip bilner, şonuň üçin köplenç kompozit filmiň üstki gatlagy hökmünde ulanylýar.BOPP filminde statiki elektrik toguny aňsat ýygnamak we ýylylyk dykyzlygy ýaly kemçiliklerem bar.OPokary tizlikli önümçilik liniýasynda BOPP filmi statiki elektrik toguna ýykgyn edýär, şonuň üçin statiki elektrik aýyryjyny gurmak zerur.Heatylylyk bilen örtülýän BOPP filmini almak üçin, PVDC lateks, EVA lateks we ş.m. ýaly ýylylyk bilen örtülen rezin ýelimi, korona bejergisinden, erginli ýelimden ýa-da ekstruziýa örtüginden ýa-da The BOPP filminiň üstünde örtülip bilner. birleşdirmek we birleşdirmek usuly ýylylyk bilen örtülen BOPP filmini öndürýär.Film çörek, eşik, aýakgap we jorap gaplamakda, şeýle hem çilimleriň we kitaplaryň gaplanyşynda giňden ulanylýar.BOPP filminiň induksiýa güýji uzaldylandan soň gowulaşýar, ýöne ikinji derejeli ýyrtyk güýji gaty pes.Şonuň üçin BOPP filminiň iki ujunda hiç hili kesiş galdyrylmaly däldir, ýogsam BOPP filmi çap etmek we laminasiýa wagtynda aňsatlyk bilen ýyrtylar.BOPP öz-özüne ýelmeýän bilen örtülenden soň, köp mukdarda BOPP bazary bolan möhürleýji lenta öndürilip bilner.

BOPP filmi turba film usuly ýa-da tekiz film usuly bilen öndürilip bilner.Dürli gaýtadan işlemek usullary bilen alnan BOPP filmleriniň häsiýetleri başga.Tekiz film usuly bilen öndürilen BOPP filminiň uzynlygy (8-10-a çenli) ululygy bar, şonuň üçin kuwwat turba film usulyndan has ýokary we filmiň galyňlygynyň birmeňzeşligi hem has gowudyr.

Has gowy umumy öndürijilik gazanmak üçin, adatça ulanylanda köp gatlakly birleşme usuly bilen öndürilýär.BOPP ýörite programmalaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin köp dürli materiallar bilen birleşdirilip bilner.Mysal üçin, ýokary gaz barýerini, çyglylyk päsgelçiligini, aç-açanlygy, ýokary we pes temperatura garşylygy, nahar bişirmek we ýag garşylygy almak üçin BOPP LDPE (CPP), PE, PT, PO, PVA we ş.m. bilen birleşdirilip bilner.Ilyagly iýmitlere dürli kompozit filmler ulanylyp bilner.


Iş wagty: Maý-24-2022