sahypa_head_gb

habarlar

 • Bazar söwdasy güýçli, PVC bahalary haýal ýokarlanýar

  Bazar söwdasy güýçli, PVC bahalary haýal ýokarlanýar

  [Gurşun] PVC-iň soňky nyrh bazary ýuwaş-ýuwaşdan ýokarlandy, 11-nji ýanwara çenli Gündogar Hytaýyň 5 maddy bahasy 6350 ýuana / tonna, geçen aýdan 100 ýuana / tonna ýokarlandy we 1,6% ýokarlandy.Häzirki PVC bazary esaslaryň gowşamagynyň we kem-kemden durgun islegiň fonunda bolsa-da, ...
  Koprak oka
 • 2023 içerki PVX senagaty üpjünçiligi we isleg derňewi

  2023 içerki PVX senagaty üpjünçiligi we isleg derňewi

  Giriş: 2022-nji ýylda ýylyň başynda we ahyrynda içerki PVX konsolidasiýasy we ýylyň ortasynda düýpli pese gaçmak, üpjünçiligiň we islegiň üýtgemegi we çykdajylaryň girdejisi, üýtgeşmeleriň arasynda syýasata garaşmak we sarp etmek peselýär.Mahli üýtgeşmeler ...
  Koprak oka
 • 2022 PVC bazara syn

  2022 PVC bazara syn

  2022 içerki PVC bazary peselýär, bu ýyl jübüsinde elleri garşydaşyň nämedigini bilenok, esasanam iýun aýynyň başyndan ýylyň ikinji ýarymynda gaýa görnüşiniň pese gaçandygyny görkezdi, iki şäher yzygiderli pese gaçdy .Tendensiýa diagrammasyna görä häzirki p ...
  Koprak oka
 • 2023 PVC bazaryň çaklamasy

  2023 PVC bazaryň çaklamasy

  Soňky ýyllarda içerki PVC bazary üýtgeýär, bahalar ýokarlanýar we 2021-nji ýylda önüm senenamasynda iň ýokary nokady döretmek üçin has köp bahalar bilen plastmassa plastinkada iň ýokary bazara düşýär we 2022-nji ýyl iki şäheriň möhleti boş bölünişige öwrüldi bahalar arzanlady.Geljek üçin ...
  Koprak oka
 • 2022 PVC önümçilik zynjyry uly waka

  2022 PVC önümçilik zynjyry uly waka

  1. “Zhongtai Chemical” “Markor Chemical” -yň paýnamalaryny satyn almakçy 2022. Kompaniýa bölek satyn almak ýa-da ...
  Koprak oka
 • Makro syýasaty festiwaldan soň amatly terminaly PVC sarp etmek ýa-da öwrülişik girizmek

  Makro syýasaty festiwaldan soň amatly terminaly PVC sarp etmek ýa-da öwrülişik girizmek

  Geljek ýyl içerki ykdysadyýetiň esasy ugry abatlanmalydyr.Epidemiýanyň öňüni alyş syýasatynyň düzgünleşdirilmegi sarp edilişe gönüden-göni peýdaly bolar, şeýle hem senagat we hyzmat pudagyny ösdürer.Gozgalmaýan emläk syýasaty, maliýeleşdirmegiň soňunyň gowulaşmagyna goldaw berer we ...
  Koprak oka
 • 2022-nji ýylda Hytaýda polietilen üpjünçiliginiň seljermesi

  2022-nji ýylda Hytaýda polietilen üpjünçiliginiň seljermesi

  [Gurşun]: 2020-nji ýyldan başlap Hytaýyň polietilen önümçilik kuwwatyny üznüksiz giňeltmek bilen konsentrirlenen kuwwaty giňeltmegiň täze tapgyryna girýär.2022-nji ýylda täze önümçilik kuwwaty 1,45 million, polietilen önümçiliginiň kuwwaty bolsa 29,81 million tonna bolar ...
  Koprak oka
 • 2022 PVC pudagynyň ýyllyk gyzgyn mowzugy

  2022 PVC pudagynyň ýyllyk gyzgyn mowzugy

  1) 2022-nji ýylyň 24-nji fewralynda Russiýa-Ukraina konflikti resmi taýdan başlandy.Energetika çykdajylaryny ýokarlandyryň, bir wagtlar CFR Demirgazyk-Gündogar Aziýada etilen bahasy 1300 dollardan gowrak ýokarlandy, aşaky emele gelen isleg gowşak, etilen bahasy çalt pese gaçdy we winil çig mal boldy ...
  Koprak oka
 • Dürli PVC önümçilik çeşmeleri üçin soňky girdeji üýtgemeleri

  Dürli PVC önümçilik çeşmeleri üçin soňky girdeji üýtgemeleri

  Gurşun: 2022-nji ýylda dürli çig mal öndürýän PVC öndürijileri, esasan, aşgazanyň gowy girdejisi bilen ýokary ýük önümçiligini saklaýardylar.Şeýle-de bolsa, PVX tonnasy üçin girdeji nukdaýnazaryndan, import edilýän çig mal öndürijileriniň girdejisi ýylyň köpüsinde gyzyl reňkde boldy.Dekabr aýyna girýän, akylly ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/8