sahypa_head_gb

habarlar

2022 PVC önümçilik zynjyry uly waka

1. “Zhongtai Chemical” “Markor Chemical” -yň paýnamalaryny edinmekçi

16-njy ýanwarda, Sinszýan Zhongtai Chemical Co., Ltd. 2022-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda bazaryň açylandan bäri 10 söwda gününden köp bolmadyk paýnamadaky söwdasynyň togtadylmagy barada habarnamany berdi. Kompaniýa bölek ýa-da hemmesini satyn almak isleýär. “Zhongtai Group” we “Markor Chemical” -yň beýleki paýdarlary tarapyndan paýnamalar we konwertirlenýän korporasiýa obligasiýalary çykarmak we paýdarlar belli bir maýadarlara paý bermek arkaly goldaw serişdeleri toplamak (29,9% -den az bolmaly däl).(Çeşme: Hytaý himiýa senagaty maglumat tory)

2. Zhejiang Zhenyang ýyllyk 300,000 tonna önüm öndürýän täze winil material taslamasynyň gurluşygy resmi taýdan başlandy

20-nji ýanwarda irden Zhejiang Zhenyang 300,000 tonna winil material taslamasynyň ýyllyk önümçiligi resmi taýdan gurlup başlandy.Winil täze material taslamasy kompaniýanyň ilkinji köpçülige hödürleýän we maýa goýum taslamasydyr, taslama takmynan 1,978 milliard ýuana, takmynan 155 mu meýdany öz içine alýar, 2023-nji ýylda tamamlanar we ulanylmaga berler. (Çeşme: Zhejiang Zhenyang)

3, Hindistan Hytaýyň PVC filmine garşy taşlama garşy çäreleri bes etdi

2022-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda Hindistanyň Maliýe ministrliginiň Girdeji býurosy Hytaýdan gelip çykýan ýa-da import edilýän PVC Flex Films-ä garşy bar bolan çäreleri ýatyrmak üçin 03/2022-Gümrük (ADD) tegelek çykardy.(Çeşme: Hytaý Söwda Bejeriş Maglumat Ulgamy)

4. “Wanhua Chemical” -yň Fujiandaky iki uly taslamasy şol gün başlandy

7-nji fewralda Wanhua Chemical (Fujian), Yantai we Ningbo-dan soň üçünji uly önümçilik bazasy hökmünde ýyllyk önümçiligi 800 000 tonna bolan PVC (poliwinil hlorid) taslamasyna we ýylda 250,000 tonna giňelmek bilen TDI taslamasyna başlady. şol gün.(Çeşme: Fuzhou Daily)

5. Tianjin Bohua “Iki himiki” göçürmek we üýtgetmek PVC taslamasy üstünlikli durmuşa geçirildi

Recentlyakynda, Hytaý gurluşyk we gurnama kompaniýasy tarapyndan amala aşyrylan Týanjin Bohua “Iki himiki” göçürmek we abatlamak boýunça ýylda 800 000 tonna PVC taslamasy üstünlikli öndürildi.Recentlyakynda, Tianjin Bohua “Iki himiki” göçürmek we özgertmek boýunça ýylda 800 000 tonna PVC taslamasy üstünlikli öndürildi we bir gezek ökde önüm öndürildi.PVX reaksiýa birliginiň önümçilik kuwwaty ýylda 800 000 tonna ýeter.(Çeşme: Hytaý gurluşyk gurnama)

6. Pakistan hytaý winil / PVC pollaryna garşy zyňyndylara garşy derňew işine başlady

2022-nji ýylyň 27-nji maýynda Päkistanyň Milli nyrh geňeşi, Pakistanyň öndürijisi Aziýa Winil we Kauçuk Industriýasy tarapyndan 2022-nji ýylyň 1-nji aprelinde berlen arzasyna jogap hökmünde 62/2022 kazyýet işini çykardy, Winil / PVC poluň üstünden dökülmegine garşy derňew işini açyň. ýa-da Hytaýdan getirilýär.Göz öňünde tutulýan önümler, içerki, täjirçilik, lukmançylyk we ofis goşundylary üçin kesgitlenen ululykdaky agaç we kafel şekillerine kesilen galyňlygy 1 mm bilen 5 mm aralygyndaky winil / poliwinil hlorid poludyr.Önümde Pakistan salgyt kody 3918.1000 bar.Bu ýagdaýda taşlaýyş derňew döwri 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan 2021-nji ýylyň 31-nji dekabry aralygynda we şikesleri derňemek möhleti 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan 2021-nji ýylyň 31-nji dekabry aralygyndadyr. Deslapky netijeleriň başlanyndan 60-180 gün aralygynda garaşylýar mundan beýläk yza süýşürilmelidir.(Çeşme: Hytaý Söwda Bejeriş Maglumat Ulgamy)

7. Guangdong welaýaty plastik hapalanmagyna gözegçilik etmek boýunça hereket meýilnamasyny çykardy

4-nji awgustda Guangdong welaýatynyň Ösüş we özgertmeler komissiýasy we Guangdong welaýatynyň ekologiýa we daşky gurşaw bölümi Guangdong plastiki hapalanmagyna gözegçilik etmek meýilnamasy (2022-2025) boýunça tegelek çap etdi we 2025-nji ýyla çenli plastiki hapalanmaga gözegçilik mehanizminiň boljakdygyny aýtdy. has netijeli işlemek we ýerli, pudaklaýyn we korporatiw jogapkärçilikler netijeli durmuşa geçiriler.Plastmassa önümlerini öndürmek, aýlanyş, ulanmak, gaýtadan işlemek, ähli zynjyr gözegçilik effektini ýok etmek has möhümdir, ak hapalanmak täsirli derejede saklanýar.

8. Duz köli Haýner ýylda 200 000 tonna kalsiý karbid enjamy gözden geçirildi

9-njy awgustda Haýna Duz kölüniň ýylda 200 000 tonna kalsiý karbid enjamyny gözlemek we ösdürmek boýunça tehniki-ykdysady esaslandyryş hasabaty geçirildi.Taslamanyň umumy meýilnamasy: ýyllyk 400,000 tonna kaustik soda, 480,000 tonna PVX, 950,000 tonna kalsiý karbidi we 3 million tonna sement öndürmek.Taslama iki tapgyra bölünýär: 1-nji etapda ýylda 200 000 tonna kaustik soda, 240,000 tonna PVC (şol sanda 205,000 tonna S-PVC, 35,000 tonna E-PVC, 5000 tonna C-PVC), 350,000 tonna gurluşyk / ýyl kalsiý karbidi we 2 million tonna / ýyl sement, 140,000 tonna magniý gidroksidi, 100,000 tonna magniý oksidi.Taslamanyň umumy maýa goýumy 11,6 milliard ýuana;Taslamanyň birinji tapgyry 6,88 milliard ýuana düşer.Çeşme: Häzirki zaman kömür himiki hyzmatdaşlygy platformasy

9. Meksika Hytaýyň gaty poliwinil hloridine garşy dökülmä garşy derňew işine başlady

2022-nji ýylyň 12-nji awgustynda Meksikanyň Ykdysadyýet ministrligi Meksikanyň içerki kärhanasy Industrias Plasticas Internacionales, SA de CV we Plami, SA de CV tarapyndan 2022-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda berlen arzany yglan etdi. Hytaýdan gelip çykýan ýa-da getirilen gaty poliwinil hloridiň getirilmegi (ispança: pelicula rigida de polimero de cloruro de vinilo, rigida de PVC / PVC rigido) dökülmä garşy derňew başlady.Gatnaşan önümler, 6% -den az mukdarda plastifikator paýy bolan gaty PVC rulonlary, listler, filmler we tekiz zolaklar we 3920.49.99 TIGIE salgyt kody boýunça önümleri öz içine alýan beýleki monomerler we bir gatlakly filmler bilen polimerleşdirildi.Bu ýagdaýda taşlaýyş derňew döwri 2020-nji ýylyň 1-nji oktýabryndan 2021-nji ýylyň 30-njy sentýabryna çenli we zyýany derňemek möhleti 2018-nji ýylyň 1-nji oktýabryndan 2021-nji ýylyň 30-njy sentýabryna çenli. Çeşme: Hytaý Söwda Bejeriş Maglumat Ulgamy

10. Pakistan Hytaýyň winil / poliwinil hlorid polunda zyňylmagyna garşy deslapky karar berdi

Päkistanyň Milli nyrh geňeşi 2022-nji ýylyň 29-njy oktýabrynda 62/2022 / NTC / VPF habarnamasyny çykardy we Hytaýdan gelip çykan ýa-da getirilen Winil / PVC poluň garşysyna dökülmä garşy deslapky netijäni yglan etdi.Deslapky tapyndy önümiň zyňylýandygy boldy.Zyňylmak Pakistanyň içerki senagatyna maddy şikes ýetirdi.Şoňa laýyklykda 2022-nji ýylyň 29-njy oktýabryndan başlap dört aý möhlet bilen güýje girýän önüme 36,61% wagtlaýyn taşlama garşy salgyt tölenildi.Göz öňünde tutulýan önüm, içerki, täjirçilik, lukmançylyk we ofis goşundylary üçin kesgitlenen ululygy bilen agaç we kafel şekillerine kesilen galyňlygy 1 mm bilen 5 mm aralygyndaky winil / poliwinil hlorid poludyr.Önümde Pakistan salgyt kody 3918.1000 bar.Iň soňky kararyň deslapky karar yglan edilenden 180 günüň içinde çykarylmagyna garaşylýar.Çeşme: Hytaý söwdasynyň bejeriş maglumatlary tory

11, Zhenyang 300,000 tonna PVC enjamy zolakly diňiň kellesini götermek işi tamamlandy

2022-nji ýylyň 31-nji oktýabry, Ningbo Zhongtian Engineering Co., LTD tarapyndan ýerine ýetirilen Zhejiang Zhenyang Development Co., LTD.Çeşme: Ningbo Zhongtian Engineering

12. Polong himiýa senagatynyň 400,000 tonna PVC enjamy bolan ökde PVC önümleriniň ilkinji partiýasy üstünlikli öndürildi

2022-nji ýylyň 22-nji noýabrynda sagat 9: 30-a çenli hil dolandyryş müdirliginiň synag netijeleri şereketiň 400,000 tonna PVC enjamynyň PVC önümleriniň birinji partiýasy dokuz synag görkezijisiniň, bir hünärli, bir birinji synp, galan ýedisiniň hemmesiniň bardygyny görkezdi. Ajaýyp, poladyň 400,000 tonna PVC taslamasynyň ilkinji önümi üstünlikli çykarylan we ýokary hilli poladyň ýylgyryşyny belläp geçýär.Çeşme: Jurong Chemical Micro perspektiwasy

13, Guangxi Huayi Chlor-alkali Company PVC rezin önümleri resmi taýdan awtonom görnüşde

30-njy noýabrda, Guangxi Huayi Hlor-alkali kompaniýasynyň poliwinil hlorid rezin önümleri resmi taýdan önümçilik liniýasyna çykdy, bu bolsa Guangxi Huayi Hlor-alkali kompaniýasynyň taslama gurluşygyndan önümçilige we işe resmi taýdan geçendigini görkezýär.Jemi 4,452 milliard ýuan maýa goýum bilen “Guangxi Huayi Chlor-alkali” kompaniýasynyň taslamasy 2019-njy ýylyň 27-nji noýabrynda başlandy we “China Communications” -yň gurluşygy 2022-nji ýylyň 3-nji noýabrynda tamamlandy. Noýabr aýynyň ahyryna esasy enjam boldy esasan 300,000 tonna gazlandyrylan zawod, 400,000 tonna / winil hlorid zawody we 400,000 tonna / PVC zawody ýylda öndürilýär.Huayi Qinzhou bazasynda ilkinji hereketlendiriji enjam hökmünde poliwinil hlorid enjamy möhüm ähmiýete eýe.Enjam Şanhaý Hlor-alkaliniň öz tehnologiýasyny kabul edýär we iýmitlendirmek, polimerizasiýa, gaýtadan işlemek, guratmak, gaplamak we beýleki bölümleri goşmak bilen 8 136m3 polimerizasiýa reaktoryna eýe bolup, ýyllyk önümçiligi 400,000 tonna bolan poliwinil hlorid rezini öndürýär.Dört marka, S-700, S-800, S-1000, M-1000, S-1300 we M-1300 ýaly alty sany önüm öndürmegi meýilleşdirýär.Çeşme: Şanhaý hlor-alkali


Iş wagty: -20anwar-07-2023