sahypa_head_gb

habarlar

2022 PVC bazara syn

2022 içerki PVC bazary peselýär, bu ýyl jübüsinde elleri garşydaşyň nämedigini bilenok, esasanam iýun aýynyň başyndan ýylyň ikinji ýarymynda gaýa görnüşiniň pese gaçandygyny görkezdi, iki şäher yzygiderli pese gaçdy .Tendensiýa diagrammasyna görä, ýanwar aýynda iki şäheriň häzirki bahalary şu ýylky ösüşiň ilkinji tolkunyny görkezip biler, fewral we mart aýlaryndaky bahalar ilki düşdi we soňra ýokarlandy, aprel aýynyň başyna çenli iki şäheriň bahalary başlandy Geljekdäki ýyllyk iň ýokary derejesi 9529 bolan iň ýokary derejäni görkeziň, ýerdäki kalsiý karbid usulynyň iň ýokary derejesi 9250 bilen 9450 arasynda gatyşdy. Etilen usuly 9600-9730 arasynda ýokary nokat interwensiýasy.Şeýle-de bolsa, güýçli tendensiýa aprel aýynyň aýagynda kem-kemden peselip başlap, ikinji çärýekde dowam etmedi.Iýun-iýul aýlarynda çökgünlik pese gaçyp başlady, bazar çökdi, iýulyň ortalarynda we ahyrynda bazary bejermek üçin, ýöne ahyrynda gowşak ýagdaýy üýtgedip bilmedi.Awgust aýyndan dekabr aýyna çenli bazar hemişe haýran galýar.Metbugat senesine görä, iberiji iň pes 5484, ýokary we pes nokat tapawudy 4045 bal.3400-3700 aralygynda nokat düşýär.Noýabr-dekabr aýlarynda aşak düşmek meýli bardy, ýöne ýyllyk pese gaçmak bilen deňeşdirilende yza gaýtmak güýji henizem gowşakdy.2022-nji ýyldaky harytlaryň täsirine göz aýlalyň:

 

Birinjiden, ýanwar-mart aýlarynyň birinji ýokarlanýan döwründe amatly faktorlar: 1. Birinjiden, birinji ýokarlanýan döwürde içerki pul syýasaty birinji çärýekde üznüksiz gowşady we amatly makro syýasaty ýygy-ýygydan bazara dostlukly syýasatlary girizdi.Hususan-da, iri infrastruktura pudagy birneme işjeň bolup, birinji çärýekde gowy durmuşa geçirildi we gozgalmaýan emläk paýnamalarynyň we gelejek bilen baglanyşykly görnüşleriň bahasy ýokarlandy.Şeýle hem 2021-nji ýylyň iň ýokary belentlikleri täsir edýär. 2. Daşky plastinka gyşyň sowuk täsirinden täsir edýär we Formosa USA-nyň hlor-aşgar birligi Tehasda elektrik üpjünçiligi ýetmezçiligi sebäpli gurulýar.Mart aýynyň başynda Taýwanda duýduryş bermezden uly elektrik togy kesildi.Taýwanyň “Huaxia Plastics” elektrik togunyň öçmeginden täsir edip, ýüküni yzygiderli azaltdy we elektrik bejermesine garaşmak üçin saklandy.3. Çig nebit ýokarlandy.2022-nji ýylyň 11-nji fewralyndan bäri geosyýasy aladalar artyp başlady we ahyrsoňy uruş başlandy, çig nebit ýiti ýokarlandy.Nebitiň bahasy 2008-nji ýyldan bäri iň ýokary derejä ýetdi. 2022-nji ýylyň 7-nji marty: ABŞ-nyň iň esasy WTI çig mallary 13 ýyldan gowrak wagtyň içinde iň ýokary derejä ýetdi we gysga wagtda bir barrele 130.00 dollardan ýokary söwda etdi.Aprel WTI çig maly 3,72 dollar ýokarlandy we Nýu-Yorkork täjirçilik bir Exchangeasynda bir barreli 119,40 dollar bilen, 2008-nji ýylyň sentýabr aýyndan bäri iň ýokary hasaplaşyk, 130.50 dollara çenli ýokarlandy.ICE Maý Brent çig maly 5,10 dollar ýokarlap, bir barrele 123,21 dollar boldy, 2012-nji ýylyň aprel aýyndan bäri 139.13 dollara çenli ýokarlandy.

 

Netijede, negatiw faktorlaryň iň ýokary derejesinden bäri iki şäher pese gaçyp başlady: 1. 2021-nji ýylda aşa ýokary göterilişi bir gapdala goýuň, tapgyrlaýyn täsir ediji faktorlaryň gowulaşmagy bilen PVC bazary 2022-nji ýylda kadaly işe gaýdyp geler. Şeýle-de bolsa plastifikasiýa plastinkasyndaky çig nebit, poliolefin PVC-den has güýçli esaslara eýedir we PVC ýeke önümiň girdejisi erbet däl, şonuň üçin howa paýlaýyş önümi hökmünde saýlanýar.Ikinji çärýegiň ortasynda we ahyrynda we üçünji çärýekde wagtyň geçmegi bilen PVC-ni uzak wagtlap boş bazara paýlamak hem köp basyşa sebäp boldy, panadaky esasy şertnama iň ýokary derejä ýetdi 940,000 el.2. Gozgalmaýan emläk maglumatlarynyň öndürijiligi gowy däl, esasanam ýylyň birinji ýarymynyň maglumatlary çap edilenden soň, ähli maglumatlar ýyl-ýyldan ep-esli azaldy, gozgalmaýan emläk önümleri topary, PVC agyr ýitgiler çekdi.3. Hlor-aşgar kärhanalarynyň iki esasy önüminiň arasynda 2022-nji ýylda kaustik soda ýokarlanyp başlady we bir önümiň birligi bahasy hatda 5000-5,500 ýuana / tonna çenli ýetdi.Kaustiki sodanyň ýokary girdejisi hlor-alkaliniň hemmetaraplaýyn girdejisine itergi berdi we hlor-alkaliniň hemmetaraplaýyn girdejisi PVC-ni basyp ýatyrmak üçin kapitalyň merkezine öwrüldi.4. Federal ätiýaçlyk ulgamy göterim derejelerini güýçli ýokarlandyrmagy dowam etdirdi, 17-nji martda 25 bal, 5-nji maýda 50 bal we 16-njy iýunda, 28-nji iýulda, 22-nji sentýabrda we 3-nji noýabrda günde 75 bal ýokarlandyrdy. 3.75-4%.5. Çökgünlik gorkusy daşarda dowam edýär.6. PVC üpjünçiligi we isleg nukdaýnazaryndan üpjünçilik ýokary derejede boldy.Bazaryň pese gaçmagy sebäpli ýylyň ikinji ýarymynda belli bir töwekgelçiligi azaltmak ýükleri bar bolsa-da, umumy gurluşyk henizem ýokary, üpjünçilik köp we isleg gowşaýar, içerki isleg ýüze çykandan bäri belli bir möhletde yza süýşürildi epidemiýasy aprel aýynda Şanhaýda.PVC satyn alma, satyn alma, spekulýatiw isleg ýylyň dowamynda ýeterlik däl, sosial inwentar adaty ýitgi bolup bilmez.7. Daşarky PVX-leriň bahasy peselýär, içerki PVX-nyň ýokary bahasyny basýar we eksportyň mukdary ýylyň ikinji ýarymynda has gowşak bolýar.

 

2022-nji ýylda umumy bazar esasan gowşak, üpjünçilik we isleg, çykdajy, haryt duýgusy, syýasatlar, daşarky söwda we beýleki taraplar gowy goldaw berip bilmeýär we negatiw yzygiderli üstaşyr bolup, iki bazaryň bahasyna sebäp bolýar üznüksiz ýykyl.


Iş wagty: -20anwar-07-2023