sahypa_head_gb

habarlar

2023 içerki PVX senagaty üpjünçiligi we isleg derňewi

Giriş: 2022-nji ýylda ýylyň başynda we ahyrynda içerki PVX konsolidasiýasy we ýylyň ortasynda düýpli pese gaçmak, üpjünçiligiň we islegiň üýtgemegi we çykdajylaryň girdejisi, üýtgeşmeleriň arasynda syýasata garaşmak we sarp etmek peselýär.2023-nji ýylda tutuş bazaryň üýtgemegi makro tarapdan garaşylýan zatlara esaslanýar we ahyrky bahanyň durmuşa geçirilmegi üpjünçilik we isleg tarapynyň üýtgemegine sezewar bolýar.

 

2023-nji ýylda täze önümçilik kuwwaty çykar we has köp kärhana önümçilik kuwwatyna ýeter

2022-nji ýylyň ahyryna çenli Şandong Sinfanyň 400 müň tonna täze enjamy we Çingdao aýlagynyň 200 müň tonna enjamy önümçilige ýetdi, Cangzhou ululong we Guangxi Huayi önümçiligi 2023-nji ýyla çenli yza süýşürýär. Mundan başga-da, Şanxi Jintai, Fujian Wanhua we beýleki kärhanalar 2023-nji ýylda 2,1 million tonna enjam öndürmegi meýilleşdirýär we ýokardaky tablisada görkezilen kärhanalar 2023-nji ýylda has köp önümçilik kuwwatyny çykaryp biler. Hytaýyň PVC önümçilik kuwwatynyň 2023-nji ýylda 28.52 million tonna ýetmegine garaşylýar.

2022-nji ýylda, PVX senagatynyň pes girdejisi sebäpli, ýylyň ikinji ýarymynda çetki kärhanalar önümçiligi ep-esli azaldy ýa-da togtatdy.2023-nji ýylda PVX senagatynyň kuwwatyny ulanmagyň derejesi 2022-nji ýyldakydan has ýokary bolar we ýyllyk önümçiligi 2300 tonna ýeter diýlip garaşylýar.2022-nji ýylda ýokary geljegi inwentarlary bilen bilelikde üpjünçilik, 2023-nji ýylda ýokarlandyryş tertibini saklar.

Currenturduň häzirki syýasatlaryndan çen tutsaň, 2023-nji ýyl içerki ykdysady ösüş we sarp ediş ýyly bolar.PVX isleginiň 2023-nji ýylda 6,7% ýokarlanmagyna garaşylýar. Adaty isleg 2% -den 3% -e çenli saklanýar;Gurluşyk turbasy, gaplaýyş kagyzy, ýumşak önümler, lukmançylyk önümleri ösüş nokadyna ýolbaşçylyk eder diýlip garaşylýar.2022-nji ýyla çenli PVC gozgalmaýan emläk bilen ýokary baglanyşygy bar we esasy aşaky turbalar, profiller, gapylar we Windows we beýleki gaty önümler gozgalmaýan emläkde giňden ulanylýar.2022-nji ýylda gozgalmaýan emläk pese gaçmagy sebäpli aşaky akym önümleriniň kabel materiallarynda, turba materiallarynda, list materiallarynda we film materiallarynda paýy birneme ýokarlandy.

Jemläp aýtsak, içerki PVX üpjünçiligi 2023-nji ýylda artar, ýöne önümçiligiň ösüş depgini islegiň ösüş depgininden has ýokarydygy we 2023-nji ýylda dünýä ykdysady ösüşiniň peselmegi ähtimal, içerki ösüşiň ösüş depgini terminal pudagynyň gülläp ösmegi bilen çäklendirilýär.Aşak akym, adaty profil, pol bazaryndaky bäsdeşlik ýokarlanýar, turbalar, turbalary gurnamak senagaty PVC, kabel materiallary, film materiallary, list material senagatyna esasy ösüşde täze ösüş mümkinçilikleri bar.Talap we isleg basyşlary wagtyň geçmegi bilen ýuwaş-ýuwaşdan siňip başlar we ýokary inwentar nagşy 2023-nji ýylyň ikinji ýarymynda gowulaşyp biler.


Iş wagty: -20anwar-10-2023