sahypa_head_gb

habarlar

2023 PVC bazaryň çaklamasy

Soňky ýyllarda içerki PVC bazary üýtgeýär, bahalar ýokarlanýar we 2021-nji ýylda önüm senenamasynda iň ýokary nokady döretmek üçin has köp bahalar bilen plastmassa plastinkada iň ýokary bazara düşýär we 2022-nji ýyl iki şäheriň möhleti boş bölünişige öwrüldi bahalar arzanlady.Geljekdäki baha tendensiýasy üçin aşakdaky nokatlara seredeliň:

 

Üpjünçilik nukdaýnazaryndan 2023-nji ýylda täze önümçilik kuwwaty bolar, şol sanda Şandong Sinfa 400,000 tonna, Huayi Çinzhou 400,000 tonna, Şanxi Jintai 300,000-600,000 tonna, Wanhua Chemical Fujian 400,000 tonna, Zhejiang Zhenyang 300,000 tonna we ş.m. Galyberse-de, häzirki bazar görnüşini bozýar we gowşak üpjünçilik PVC bazaryna has köp satuw basyşyny getirer.Şonuň üçin üpjünçiligiň artmagy we täze önümçilik kuwwatynyň çykmagy bahalara basyş eder.

 

Isleg tarapdan: Ekstremal bazaryň peýda bolmagy diňe bir PVC önümini we hlor-aşgar senagatyny synagdan geçirmän, eýsem aşaky önüm kärhanalarynyň çydamlylygyny hem synagdan geçirýär.PVC önümleri esasan gozgalmaýan emläkde ulanylýar.2022-nji ýylda gozgalmaýan emläk maglumatlary erbet işlemegini dowam etdirýär.Binalaryň eltilmegini kepillendirmek we has ýykgyn etmek ýerine, gozgalmaýan emläk islegi belli bir goldawa eýe.

 

Ösüp barýan bazarlar we eksport nukdaýnazaryndan: PVC pol, PVC-O turbasy, PVC lukmançylyk önümleri, PVC awtoulag önümleri we ş.m. ýaly aşaky akym bazarlarynda ýüze çykýan PVC, isleg henizem artyp biler.Exportöne eksport nukdaýnazaryndan eksport azalmagyny dowam etdirýär, içerki söwda islegi üçin garaşylýan eksport gowşar.

 

Kaustiki gazlandyrylan gelejekleriň sanaw sanawyndan: 2022-nji ýylda, bahany basyp ýatyrmak üçin hlor-alkali giňişleýin girdeji çykdajy kapitalyna ilkinji gezek garamak, PVC-ni boş paýlamak, esasanam ýylyň ikinji ýarymynda iki şäheriň bahasy bolup biler ýokarlanmady, ýolda kaustik gazlandyrylan baha, ýekeje önüm girdejisi bir wagtlar 2600 ýuana / tonna ýetdi, ahyrsoňy PVC bahasynyň yzygiderli peselmeginde hlor-aşgar kärhanalary az girdeji gazandy.Şonuň üçin kaustiki gazlandyrylan gazyklaryň sanawynyň häzirki hlor-aşgar görnüşini bozmagyna garaşylýar.

 

Ykdysady syýasat nukdaýnazaryndan: epidemiýa syýasatlarynyň yzygiderli boşadylmagy bilen 2023-nji ýylda ykdysady ösüşe päsgelçilik bolmaz ýa-da epidemiýadan öň adaty bazar gurşawyna gaýdyp geler, şonuň üçin 2023-nji ýylda käbir oňyn umytlar bolar diýip pikir edýäris.

 

Geljegiň nukdaýnazaryndan: häzirki wagtda PVC fazasy iki şäheriň arasynda gaty ýakyn arabaglanyşykdyr we PVC gelejekleri dürli pikirlere tarap hereket edýär, ýyllyk iň ýokary orny 940,000 eli, maýa ünsi has ýokary , şonuň üçin gelejek has üýtgäp boljak tendensiýa bagly bolar, disk gaznalarynyň tendensiýasyna has seresaplylyk bilen garamaly.

 

Jemläp aýtsak, geljekki bazaryň ösüşi ýa-da has täsirli faktorlar bolup görünse, iki şäheriň bahasy üpjünçilik we isleg derejesine görä has çylşyrymly we diwersifikasiýa ediler, 2023 Hytaýyň içerki PVC bazary ajaýyp.


Iş wagty: -20anwar-07-2023