sahypa_head_gb

habarlar

Makro syýasaty festiwaldan soň amatly terminaly PVC sarp etmek ýa-da öwrülişik girizmek

Geljek ýyl içerki ykdysadyýetiň esasy ugry abatlanmalydyr.Epidemiýanyň öňüni alyş syýasatynyň düzgünleşdirilmegi sarp edilişe gönüden-göni peýdaly bolar, şeýle hem senagat we hyzmat pudagyny ösdürer.Gozgalmaýan emläk syýasaty, maliýeleşdirmegiň soňunyň gowulaşmagyna goldaw berer we infrastruktura syýasaty hem goldaw berer.Bu aralykda, pul syýasaty gowşak bolmagyna garaşylýar, salgyt syýasaty has netijeli we pes bazanyň täsiri astynda 2022-nji ýyldakydan has gowy bolar diýlip garaşylýar.

PVC jemgyýetçilik kitaphanasy ýadaw kitaphanada görünýär, isleg möwsümden gelýär.

2-nji ýanwara çenli içerki PVX sosial inwentar 244,200 tonna boldy, aýda-aýda 2,13%, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 75.56% ýokarlandy;Gündogar Hytaýda 193,200 tonna aýda 1,10%, ýyl bilen deňeşdirilende 91,10% ýokarlandy.Günorta Hytaýda 51,000 tonna aýda 6,25%, ýyl bilen deňeşdirilende 34,21% ýokarlandy.

PVC önümleri kärhanalary peselip başlaýar, kynçylygy çözmek üçin täze sargytlar.

PVX önümleri kärhanalarynyň başlangyjy azaldy, Bahar baýramy dynç alyşy ýakynlaşdy, has köp kärhanada dynç alyş bar, dynç günleri şu dynç gününden ýanwar aýynyň ahyryna çenli.Käbir kärhanalarda sargytlar sebäpli köp sanly doldurmak meýilnamasy ýok we çig malyň ýokary bahalaryny kabul etmegi ýokary däl.

Kalsiý karbid islegi ýa-da artýan çykdajy goldawy garaşyň we görüň.

Içki Mongoliýada çig kalsiý karbidi elektrik energiýasynyň belli bir möhleti bar, umumy üpjünçilik gaty, aşak düşýän ulaglaryň sebitdäki ýetmezçiligi bilen birlikde, kalsiý karbid bazarynyň geljek hepde güýçli atmosferanyň ýokarlanmagyna garaşylýar, kalsiý karbid usulynyň bahasy basyş;Çig material winil hlorid, üpjünçilik gaty bolsa-da, isleg umumy, wagtlaýyn durnukly işleýär, şonuň üçin winil PVX-nyň bahasy durnukly bolmagyny dowam etdirýär.

Umuman aýdanyňda, Bahar baýramynyň dynç alyşynyň golaýlamagy bilen PVX bazaryna isleg haýallaýar, ýöne üpjünçilik ýokary bolmagynda galýar, fewral aýynda Aziýa bazaryndaky arzan bahanyň ýokarlanmagy bilen birlikde, inwentar dynç alyş toplanyşy içerki eksporta birneme ýaramaz täsir edýär we bazara garaşmak we görmek atmosferasy güýçli.


Iş wagty: -20anwar-07-2023