sahypa_head_gb

habarlar

Bazar söwdasy güýçli, PVC bahalary haýal ýokarlanýar

[Gurşun] PVC-iň soňky nyrh bazary ýuwaş-ýuwaşdan ýokarlandy, 11-nji ýanwara çenli Gündogar Hytaýyň 5 maddy bahasy 6350 ýuana / tonna, geçen aýdan 100 ýuana / tonna ýokarlandy we 1,6% ýokarlandy.Häzirki PVC bazary esaslaryň gowşamagyna we kem-kemden durgun islegiň fonunda bolsa-da, käbir pudak içerki işgärleriniň ýyldan soň güýçli görünmegine garaşylýar, garaşylýan çaklamalar güýçli, festiwalyň düşmegi kyn bolmanka PVX bahalarynyň ýokarlanmagy aňsat; .

Ilki bilen, PVC bahanyň agyrlyk güýji çalşygy:

11-nji ýanwarda Gündogar Hytaý 5 görnüşli material bahasy 6350 ýuana / tonna, geçen aý bilen deňeşdirilende 100 ýuana / tonna 1,6% ýokarlandy.Geljekdäki tagtadan, ýanwar aýynyň başynda tagtanyň bahasy 6150-6300 aralygynda, häzirki sarsma diapazony 6300-6450 aralygynda saklandy.Talaby kem-kemden gowşadýan ýagdaýynda, diski güýçlendirmek üçin uly umytlar, şeýlelik bilen bazaryň duýgusyna täsir edýär.Söwda festiwalyndan soň has köp bazara garaşylýan täze akym däl-de, garaşylýanlara laýyk gelýän ýokary akymly kitaphana, PVC ýer nyrhlarynyň arzanlamagy aňsat.

Ikinjiden, içerki epidemiýa gözegçilikinden soň, gowulaşmagyna garaşylýan gozgalmaýan emläk syýasaty yzygiderli girizildi

Hytaýyň wise-premýer-ministri Liu 15-nji dekabrda Hytaý-Eu işewür liderleriniň we öňki ýokary derejeli resmiler gepleşikleriniň bäşinji tapgyrynda ýazmaça çykyş edýär. Liu Hytaýyň ykdysadyýetiniň geljek ýyl umumy ösüşe eýe boljakdygyna ynanýandygymyzy aýtdy.Gozgalmaýan emläk halk hojalygynyň sütünidir.Häzirki zyýanly töwekgelçiliklere jogap hökmünde käbir syýasatlary hödürledik we pudagyň balansyny gowulandyrmak we bazaryň garaşyşlaryny we ynamyny dikeltmek üçin täze çäreleri göz öňünde tutýarys.

5-nji ýanwarda agşam, merkezi bank we Hytaý bank we ätiýaçlandyryş kadalaşdyryjy komissiýasy ilkinji öý karzy göterim syýasaty üçin dinamiki düzediş mehanizmini döretmek kararyna gelip, habar berdiler.Ilkinji jaý karzy göterim derejesiniň iň pes çägi, täze jaý bahasy 3 aý arzanladylandan soň tapgyrlaýyn bolup biler.

2022-nji ýylda gozgalmaýan emläk bazary dürli syýasat düzedişlerini başdan geçirdi, ýöne häzirki bazara bolan ynam yzyna gaýtarylmady we üpjünçilik we isleg bazarlarynyň ynamyny ýokarlandyrmak esasy mesele bolup durýar.Geljek ýyl gozgalmaýan emläk kärhanalary we talap - taraplaýyn goldaw syýasaty güýç ulanylmagyny dowam etdirer.

Üçüsi, häzirki PVC bazary söwdasynda garaşylýan logika, düşmek gaty kyn

Umuman aýdanyňda, PVC üpjünçiliginiň ýokarlanmagy, sosial inwentar, aşaky dynç alyş işleri Bahar baýramynyň garaşyşlaryna laýyk gelýär, täze negatiw däl.Eksport sargytlary tapgyry gowy dowam eder, şeýle hem gozgalmaýan emläk syýasatynyň soňy gowy goýberilmegini dowam etdirer, bazaryň ynamyny ýokarlandyrmagyny dowam etdirer, PVC bazarynyň täsiri astynda güýçli garaşmak peselmek aňsat, ýanwar aýynda PVX bahalary 6250 görmek üçin -6400 ýuana / tonna.


Iş wagty: -20anwar-12-2023