sahypa_head_gb

habarlar

PVX turba çig maly

PVC (poliwinil hloridiň gysgaldylyşy) sanitar-tehniki enjamda ulanylýan plastmassa materialdyr.Bäş esasy turbanyň biri, beýleki görnüşleri ABS (akrilonitril butadien stiren), mis, galvanizli polat we PEX (biri-birine bagly polietilen).

PVX turbalar has ýeňil materiallar bolup, beýleki turba turbalaryna garanyňda işlemegi aňsatlaşdyrýar.PVC turbasy köplenç lýubkalaryň, hajathanalaryň we duşlaryň drena lines liniýalarynda ulanylýar.Highokary suw basyşyny dolandyryp, içerdäki sanitar-tehniki enjamlar, suw üpjünçilik liniýalary we ýokary basyşly turbalar üçin amatly edip bilerler.

1. PVX turbalaryň artykmaçlyklary

  • Çydamly
  • Waterokary suw basyşyna çydap bilýär
  • Poslama we poslama garşy
  • Suwy aňsatlyk bilen akdyrýan tekiz ýüzüňize eýe boluň
  • Gurmak aňsat (kebşirlemek hökman däl)
  • Deňeşdirilende arzan

2. PVX turbalaryň kemçilikleri

  • Gyzgyn suw üçin amatly däl
  • PVX himiki serişdeleri agyz suwuna girizip biljekdigi baradaky aladalar

Resaşaýjy turbanyň dürli ýerlerinde dürli ululykdaky PVX turbalar ulanylýar.Şeýle-de bolsa, jaýyň töwereginde iň köp ýaýranlar 1,5 ”, 2”, 3 ”we 4 dýuým turbalardyr.Şonuň üçin geliň, öýüň hemme ýerinde turbalaryň nirede ulanylýandygyna has içgin seredeliň.

1.5 ”Turbalar - 1,5 dýuýmlyk PVX turbalar köplenç aşhana lýubkalary we hammam üçin biderek ýa-da turbalar üçin zeýkeş turbalary hökmünde ulanylýar.

2 ”Turbalar - 2 dýuýmlyk PVX turbalar, kir ýuwýan maşynlar we duş otaglary üçin zeýkeş turbalary hökmünde ulanylýar.Şeýle hem aşhana lýubkalary üçin dik staklar hökmünde ulanylýar.

3 ”Turbalar - 3 dýuýmlyk PVX turbalaryň köp programmasy bar.Jaýyň içinde adatça hajathana turbalaryny ulanýarlar.Öýüň daşynda suwaryş üçin (bag şlangyna we ondan suw daşamak) 3 dýuýmlyk PVX turbalar ulanylýar.

4 ”Turbalar - 4 dýuýmlyk PVX turbalar, adatça, pollaryň aşagynda ýa-da gezelenç meýdançalarynda hapa suwlary öýden kanalizasiýa ulgamlaryna ýa-da hususy tanklara daşamak üçin ulanylýar, 4 dýuým turbalar hapa suwlary almak üçin öýlerde zeýkeş turbalary hökmünde hem ulanylyp bilner. iki ýa-da has köp hammamdan.

Görşüňiz ýaly, bu ululyklaryň hemmesi ulanylýandygy üçin iň köp ýaýran PVX turbanyň ululygy baradaky soraga jogap bermek gaty kyn.Turbany çalyşmaly bolsaňyz we ululygyny bilmeli bolsaňyz, iň gowusy ony ölçäň.Muny nädip edip biljekdigiňize göz aýlalyň.


Iş wagty: -20anwar-11-2023